algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere (rechts)relatie tussen Kogros Retail BV (“Kogros”) en Koper. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen

. 1.2 Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan ​​iedere bezoeker van de Kogros webwinkel en iedere (rechts)persoon die Producten koopt of wil kopen in de Kogros webwinkel. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan ​​iedere rechtsverhouding die tussen Kogros en Koper ontstaat, alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding of ter uitvoering daarvan. Onder “Producten” worden verstaan ​​alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst

1.3 De toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten

1.4 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend en prevaleert bij strijdigheid boven alle vertalingen

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kogros zijn vrijblijvend. Bovendien zijn alle aanbiedingen herroepelijk, ongeacht of deze al dan niet een termijn voor aanvaarding inhouden. Aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van de beschikbaarheid van Producten (zolang de voorraad strekt).

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan Koper wordt verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

2.3 Getoonde of verstrekte monsters en modellen gelden slechts ter indicatie, zonder dat de Producten daaraan hoeven te voldoen. Kleine afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, aantallen, kleuren e.d. gelden niet als tekortkoming.

2.4 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, komen Koper en Kogros uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van aanbod en aanvaarding. Voor de vraag of er een Overeenkomst tot stand komt zijn de elektronische bestanden van Kogros bepalend.

Artikel 3 Levering

3.1 De door Kogros opgegeven levertijd is niet fataal. Het enkele verstrijken van de levertijd levert geen verzuim op. Kogros zal de levertijd zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

3.2 Bij overschrijding van de levertijd zal Koper Kogros schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van minimaal 14 dagen gunnen om alsnog te voldoen. Slechts indien Kogros ook binnen die redelijke termijn niet aan de verplichtingen voldoet, heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Kogros tot enige schadevergoeding gehouden is.

3.3 Levering vindt plaats op het adres dat Koper bij het sluiten van de Overeenkomst heeft opgegeven. De keuze van de verzendmethode is aan Kogros. Levering vindt pas plaats nadat betaling heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in artikel 8.

3.4 Kogros heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren en is altijd gerechtigd afzonderlijk te factureren.

3.5 Indien Koper de te leveren Producten niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk ontvangt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Kogros in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. . Kogros is alsdan, onverminderd haar overige bevoegdheden uit de wet, eveneens gerechtigd de te leveren Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder verhoging van rechten, heffingen en dergelijke, zijn voor rekening van de Koper.

3.6 Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3.5 en Koper vervolgens, ondanks een door Kogros gestelde redelijke termijn, alsnog niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk vermindert, is Kogros ontslagen van al haar verplichtingen.

3.7 Voor leveringen naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief kosten van transport en/of verzending, overige in verband met de levering te maken kosten, alsmede heffingen en/of belastingen verschuldigd door de overheid.

4.2 Kogros is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd heeft de Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst te ontbinden, tenzij is overeengekomen dat de levering van de Producten zal plaatsvinden later dan drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvinden.

Artikel 5 Herroepingsrecht, ontbinding en klachten

5.1 Indien er sprake is van een Koper, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft hij het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten. Indien de Overeenkomst Producten betreft die speciaal voor Koper zijn vervaardigd, geldt het herroepingsrecht voor die Producten niet.

5.2 Tijdens de bedenktijd dient Koper zorgvuldig om te gaan met de Producten en de verpakking, waarbij Koper de Producten slechts zal uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als gevolg van een gebruik van het Product dat verder gaat dan toegestaan.

5.3 De kosten voor het retourneren van de Producten na ontbinding conform het bepaalde in lid 1 zijn voor rekening van Koper. Na ontvangst van de geretourneerde Producten door Kogros zullen de door Koper reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk aan Koper worden terugbetaald, mits de geretourneerde Producten in goede staat verkeren.

.

5.4 Koper is verplicht de Producten bij aflevering zorgvuldig te inspecteren. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde Producten, gemeld te worden. Indien de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, bedraagt ​​deze termijn 8 dagen na ontdekking van het gebrek.

5.5 In geval van bezwaar conform artikel 5.4 komen de kosten voor het retourneren van de Producten voor rekening van de Koper. Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Kogros voldoende is aangetoond dat de Producten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, heeft Kogros de keuze om ofwel te leveren ofwel het ontbreken zodat de Producten alsnog geschikt zijn voor het beoogde gebruik, hetzij om kosteloos nieuwe Producten te leveren ter vervanging van het ondeugdelijke exemplaar, hetzij om korting op de prijs te verlenen. Door het verrichten van één van de hiervoor genoemde prestaties is Kogros volledig gekweten van haar garantieverplichting en niet gehouden tot enige verdere schadevergoeding. Vervangen Producten worden eigendom van Kogros.

5.6 Iedere rechtsvordering op grond van dit artikel vervalt in ieder geval na één (1) jaar na ontvangst van de geleverde Producten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Kogros is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Kogros en/of haar leidinggevende ondergeschikten die bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiende uit de tussen Kogros gesloten Overeenkomst deel uitmaken van de directie. en de Koper.

6.2 Kogros is nimmer aansprakelijk voor:

- indirecte schade, van welke aard dan ook, inclusief gevolgschade en/of

- immateriële schade

dat de Koper, of een derde, schade lijdt doordat Kogros of een persoon voor wie zij op grond van de wet aansprakelijk is, de Overeenkomst niet nakomt.

6.3 Indien Kogros, om welke reden dan ook, verplicht is schadevergoeding te betalen, is de aansprakelijkheid per gebeurtenis van Kogros, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot hetgeen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kogros wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Kogros per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot de op de factuur vermelde prijs van het betreffende product, exclusief BTW, met een maximum van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro).

6.4 De koper dient Kogros te vrijwaren en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen voortvloeiend uit door Kogros geleverde Producten. Indien Kogros toch aansprakelijk mocht zijn, blijft het bepaalde in de voorgaande leden van toepassing. Kogros heeft alsdan recht op verhaal op Koper voor het gehele door haar betaalde bedrag aan schadevergoeding en kosten.

6.5 Het bepaalde in dit artikel geldt eveneens ten behoeve van alle (rechts)personen van wie Kogros bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.

6.6 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval door het verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde Producten

Artikel 7 Overmacht (niet toerekenbare niet-nakoming)

7.1 Indien Kogros door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, of de uitvoering duurder wordt door overmacht, heeft Kogros het recht de Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kogros daartoe verplicht is. van enige compensatie.

7.2 Onder ‘overmacht’ wordt verstaan ​​iedere omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer door Koper kan worden gevergd. Onder een dergelijke omstandigheid vallen in ieder geval stakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, productiestoringen, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoringen, energiestoringen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet tijdige of onvoldoende levering door leveranciers van Kogros en andere gebeurtenissen. buiten de invloedssfeer van Kogros liggen zoals overstromingen, stormen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving of overheidsmaatregelen, waaronder het ontbreken van enige van de overheid te verkrijgen vergunning. Onder overmacht wordt tevens verstaan ​​storingen in een (telecommunicatie)netwerk en/of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website. Daarnaast kan Kogros zich altijd op overmacht beroepen indien er sprake is van ongeschiktheid van goederen en/of personen waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijnen en op één van de wijzen zoals aangegeven op de website van Kogros.

8.2 Indien voor betaling per creditcard wordt gekozen, zijn de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. Kogros is geen partij in de rechtsverhouding tussen Koper en kaartuitgever.

8.3 Kogros heeft het recht bij het gebruik van bepaalde betaalvormen nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot de minimaal en maximaal in rekening te brengen bestedingen en kosten. Deze voorwaarden zijn bekend gemaakt op de website van Kogros.

8.4 Indien volledige betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 10% per jaar. Indien de wettelijke handelsrente meer bedraagt ​​dan 10% per jaar, is Koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zinnen is de Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, de wettelijke rente verschuldigd.

8.5 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,- (honderdvijfentwintig euro). Indien er sprake is van een Koper, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan afwijken de buitengerechtelijke kosten van de vorige zin:

• 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-

• 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,-

• 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,-

• 1% van de hoofdsom over de volgende € 190.000,-

• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom, waarvan het maximum aan buitengerechtelijke kosten € 6.675,- bedraagt

8.6 Bezwaren over de facturering kunnen – onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 – uitsluitend binnen de betalingstermijn worden gedaan. Bezwaren dienen schriftelijk te worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

8.7 Betaling geschiedt in de eerste plaats in mindering van alle verschuldigde gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigde rente en vervolgens in volgorde van ouderdom over de openstaande hoofdsommen, ongeacht de overige instructies van Koper.

.

Artikel 9 Ontbinding

Bij niet-, onvolledige en/of niet tijdige betaling van een opeisbaar bedrag en/of de gerechtvaardigde verwachting daarvan, het niet, onvolledig en/of niet tijdig nakomen van enige andere verplichting voortvloeiende uit een Overeenkomst of de gerechtvaardigde verwachting daarvan, uitgestelde betaling , (aanvraag van) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, overlijden of liquidatie van goederen van Koper heeft Kogros het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de eventueel geleverde en nog niet volledig betaalde zaak als zijn eigendom onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Indien één van de in de vorige zin genoemde situaties zich voordoet, zijn alle vorderingen van Kogros op Koper in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Kogros blijft eigenaar van alle Producten die zij naar tevredenheid van Koper verkoopt met betrekking tot de door Kogros op grond van de Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of met betrekking tot de op grond van een dergelijke overeenkomst voor Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden/diensten. Overeenkomst en om de vorderingen wegens niet-nakoming van een dergelijke Overeenkomst te schikken.

10.2 Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Koper niet bevoegd de Producten geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendommen daarvan over te dragen anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening of de normale bestemming van de Producten.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven bij Kogros, haar leveranciers en andere rechthebbenden. De Overeenkomst draagt ​​geen intellectuele eigendomsrechten over.

11.2 De koper is aansprakelijk voor alle schade die Kogros lijdt als gevolg van overtreding van het bepaalde in artikel 11.1.

Artikel 12 Persoonsgegevens

Kogros verwerkt de gegevens van Koper uitsluitend in overeenstemming met de privacyverklaring zoals opgenomen op haar website.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen die met Kogros ontstaan, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij wettelijk anders vereist.

Artikel 14 Conversie

Indien en voor zover op enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, zal aan die bepaling qua inhoud en strekking zoveel mogelijk een overeenkomstige betekenis worden toegekend, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 15 Kogros-informatie

Kogros Sports BV is gevestigd in Numansdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58895841. Het BTW-identificatienummer is NL853227846B01. Het correspondentieadres met betrekking tot Overeenkomsten en algemene voorwaarden en het bezoekadres is Industriestraat 29a, 3281 LB Numansdorp. Verdere contactinformatie: • Telefoonnummer +31 (0) 186 65 86 84 •

Info@hts74.shop

ALGEMENE VOORWAARDEN NL

Artikel 1 Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere (rechts)betrekking tussen Kogros Retail BV (“Kogros”) en Koper. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden geregeld.

1.2 Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan ​​iedere bezoeker van de Kogros webwinkel en iedere (rechts)persoon die bij de Kogros webwinkel Producten koopt of wenst te kopen. Onder “Overeenkomst” wordt elke rechtsverhouding begrepen die ontstaat tussen Kogros en Koper en elke (rechts)handeling ter voorbereiding van de uitvoering daarvan. Onder “Producten” vallen alle zaken die het voorwerp zijn van een Overeenkomst.

1.3 Toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden worden expliciet benadrukt.

1.4 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is altijd beslissend en prevaleert bij strijdigheid boven alle vertalingen daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kogros zijn vrijblijvend. Voorts zijn alle aanbiedingen herroepelijk, vervangend of deze een termijn voor bestaand inhouden. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van Producten (zolang de voorraad belast).

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan Koper wordt verzonden naar het deur Koper alternatief emailadres.

2.3 Getoonde van voorziene monsters en modellen gelden slechts als aanduiding, zonder dat Producten essentiële behoeften te beantwoorden. Geringe fouten tien opgemerkt van vergelijkbare maten, getallen, kleuren en soortgelijke fouten niet als tekortkomingen.

2.4 Verminderd het in deze voorwaarden bepaalde, komen Koper en Kogros expliciet overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van aanbod en aanvaarding. Ten aanzien van de vraag of een Overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de elektronische bestanden van Kogros beslissend.

Artikel 3 Levering

3.1 De door Kogros inhoudelijke leveringstermijn is niet fataal. Het enkele verstrijken van de leveringstermijn levert geen verzuim op. Kogros zal de leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de leveringstermijn levert Koper geen recht op (schade)vergoeding op.

3.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Koper Kogros schriftelijk in gebreke stellen en haar een maximale termijn van minimaal 14 dagen gunnen om gelijkwaardig na te komen. Slechts een aanvraag heeft binnen die beperkte termijn niet nakomt, Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Kogros tot enige compensatie gehouden is.

3.3 Levering vindt plaats op het adres dat de Koper bij totstandkoming van de Overeenkomst tegenstrijdig is. De keuze van de wijze van verzending is aan Kogros. Levering vindt pas plaats nadat betaling overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 heeft plaatsgevonden.

3.4 Kogros heeft te allen tijde het recht in een gedeelte af te leveren, welke deelprestaties zij gerechtigd telkens vaak te factureren zijn.

3.5 Indien Koper de Producten niet, niet tijdig en/of niet voldoende in ontvangst neemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is Kogros in elk geval passend de gecorrigeerde prijs te factureren. Kogros is alsdan, verminderd haar overige uit de wet voortgekomen bevoegdheden, tevens bevoegd de te leveren Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan; alle hieruit kwamen de kosten voort, inclusief de stijging van rechten, heffingen, en dergelijke, zijn voor rekening van Koper.

3.6 Indien zich een situatie voordoet als bepaald in artikel 3.5 en Koper uitgesloten, ondanks een hem door Kogros gestelde geldige termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of niet voldoende tekorten, zal Kogros van al haar verplichtingen bevrijd zijn.

3.7 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen luiden inclusief BTW, maar exclusief kosten van vervoer en/of verzending, andere in verband met de levering te maken kosten, plus van overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen.

4.2 Kogros is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Indien de prijs wordt gelijkgesteld, heeft Koper, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht, zonder tot enige vergoedingen gehouden te zijn, de Overeenkomst te ontbinden, tenzij is overeengekomen dat levering van de Producten later dan drie (3) maanden na het totstandkomen van de Overeenkomst zal voorkomen.

Artikel 5 Herroepingsrecht, ontbinding en reclames

5.1 Indien sprake is van een Koper, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht de zonder Overeenkomst opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de Producten. Indien de Overeenkomst Producten betreft die speciaal voor Koper zijn vervaardigd, geldt het herroepingsrecht voor die Producten niet.

5.2 Koper dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de Producten en de verpakking, waarbij Koper de Producten slechts zal uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als gevolg van het gebruik van het Product dat verder gaat dan toegestaan.

5.3 De kosten van retourzending van de Producten na ontbinding geschikt het in lid 1 specifiek zijn voor rekening van Koper. Na ontvangst van de retour gezonden Producten door Kogros, zullen door Koper riet betaalde zo snel mogelijk aan Koper worden verdiend, mits de retourgezonden Producten in goede staat verkeren.

5.4 Koper is verplicht de Producten bij aflevering nauwkeurig te inspecteren. gebreken dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de geleverde Producten te worden gemeld. Als de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze termijn 8 dagen na ontdekking van het gebrek.

5.5 Bij reclame overeenkomstig artikel 5.4 zijn de kosten van retourzending van de Producten voor rekening van Koper. Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Kogros genoegzaam is bewezen dat de Producten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bedoeld, zal Kogros de keuze hebben het ontbrekende af te leveren dat de Producten zijn bedoeld geschikt zijn voor het vergelijkbare gebruik, anders de niet-deugdelijk onmogelijke producten gratis nieuw te leveren, danwel een korting op de prijs te berekenen. Door te voldoen aan één van de herhaalde prestaties zal Kogros ter zake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere inspanningen worden volgehouden. Vervangen Producten worden eigendom van Kogros.

5.6 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde producten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Kogros is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van -door Koper aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid van Kogros en/of haar tot de directie van bedrijfsleiding onvoldoende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen opgelegd uit de tussen Kogros en Koper gesloten Overeenkomst.

6.2 Kogros is nimmer aansprakelijk voor:

  • indirecte schade, van welke aard dan ook mede begrepen gevolgschade en/of
  • immateriële schade

de Koper, of een derde, fundamentele oorzaak Kogros of een persoon voor wie zij krachten de wet aansprakelijk is, tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.

6.3 Indien Kogros, op welke grond dan ook, gehouden wordt tot compensatie, is de aansprakelijkheid van Kogros per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis voorkomt, te allen tijde beperkt tot de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kogros wordt uitgedraaid. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Kogros per gebeurtenis, waarbij een opeenvolgende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis voorkomt, beperkt tot de op de factuur van het betreffende product, exclusief BTW, met een maximum van EUR 10.000,-- (zegge: tienduizend Euro).

6.4 Koper dient Kogros schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, huur en/of verliezen die voortvloeien uit door Kogros geleverde Producten. Indien Kogros desondanks aansprakelijk mag worden gehouden, is het bepaalde in de vorige artikelleden beperkt van toepassing.

Kogros heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag terzake compensatie en kosten recht van regres op Koper.

6.5 Het bepaalde in dit artikel bevat ook tien gunsten van alle (rechts)personen van wie Kogros zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst.

6.6 Iedere rechtsvordering tot vervalt in ieder geval door verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde producten.

Artikel 7 Overmacht (Niet-toerekenbare niet-nakoming)

7.1 In het geval dat Kogros door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Kogros het recht voor de duur van de overmachtstoestand de Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kogros tot enige compensatie gehouden is.

7.2 Onder “overmacht” wordt elke omstandigheid verstaan, zowel voorzien als onvoorzien, te daaruit voortvloeiend waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Koper niet meer kan worden verlangd. Onder een soortgelijke omstandigheid wordt in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, storingen in de productie, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, energieopslagen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet-tijdige of gebrekkige aanlevering door toeleveranciers van Kogros en overige buiten de controle van Kogros liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving cq overheidsmaatregelen, inclusief begrepen het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht storingen in een (telecommunicatie)netwerk en/of gebruikte communicatiesystemen opgemerkt cq het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Daarnaast zal Kogros zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen waarvan/van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijnen en op één van de aanwijzingen, zoals op de internetsite van Kogros aangegeven.

8.2 Indien wordt gekozen voor betaling via een creditcard, dan zijn hier de voorwaarden van de gebruikelijke kaartuitgever van toepassing. Kogros is geen partij bij de rechtsverhouding tussen Koper en kaartuitgever.

8.3 Kogros heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van minimum- en maximumbestedingen en terzake in rekening te brengen kosten. Deze voorwaarden kunnen maximaal worden gemaakt op de internetsite van Kogros.

8.4 Indien volledige betaling niet binnen de elektronische termijn plaatsvindt, is de koper van rechtswege in verzuim en een huur ad 10% per jaar verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de wettelijke handelsrente meer bedraagt ​​dan 10% per jaar is Koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Bij het opgeven van het in de vorige volzinnen is Koper, natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf de wettelijke rente verschuldigd.

8.5 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,- (honderdvijfentwintig Euro). Indien er sprake is van een Koper, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan neemt de buitengerechtelijke kosten in verwarring van de vorige volzin:

  • 15% van de hoofdsom over de eerste EUR 2.500,--, met een minimum van EUR 40,--
  • 10% van de hoofdsom over de volgende EUR 2.500,--
  • 5% van het hoofdsom over de volgende EUR 5.000,--
  • 1% van de hoofdsom over de volgende EUR 190.000,--
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom,

waarbij het maximum aan buitengerechtelijke kosten EUR 6.675,-- bedraagt.

8.6 Reclameren over de facturering kan -onverminderd het bepaalde in artikel 5.4- slechts binnen de betalingstermijn. Reclame dienen schriftelijk te worden ingediend. Reclames verkorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

8.7 Betaling enorme in mindering op de verschuldigde gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom op de openstaande hoofdsommen, veel andersluidende aanwijzing van Koper.

Artikel 9 Ontbinding

In het geval van niet-, niet volledige en/of niet-tijdige betaling van een opvorderbaar bedrag en/of de oorzaake verwachting daardoor, niet-, niet volledige en/of niet-tijdige voldoening aan een andere oorzaak uit een overeenkomst die voortvloeit uit dan wel de fatale verwachting daarvan, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Koper heeft Kogros het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst van tien dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het aanzienlijke riet betaald, onverminderd haar recht op compensatie. Indien zich één van de in de vorige volzin genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van Kogros op Koper in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat er sprake is van ingebrekestelling nodig is.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Kogros blijft eigenaar van alle door haar verkochte Producten tot voldoening door Koper van de tegenprestatie ter zake de door Kogros krachten Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of terzake de krachten een bepaalde overeenkomst (tevens) ten behoeve van Koper uitgevoerde of te werkende werken/diensten , gecombineerd met het vervullen van de tekortkomingen tekortschieten in de nakoming van dezelfde overeenkomst.

10.2 Koper is voordat volledige betaling heeft geproduceerd niet de Producten geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendommen daardoor over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der Producten.

Artikel 11 Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, mededelingen van andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven validen bij Kogros, haar toeleveranciers en andere rechthebbenden. Met de Overeenkomst komt er geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.

11.2 Koper is aansprakelijk voor alle schade die Kogros veroorzaakt ten gevolge van het in artikel 11.1 bepaalde.

Artikel 12 Persoonsgegevens

Kogros zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring zoals op haar internetsite opgenomen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en onafhankelijke rechter

Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen die met Kogros ontstaan ​​zullen slecht worden voorgelegd aan de autoriteit te Dordrecht, tenzij gedwongendrechtelijk anders is voorgeschreven.

Artikel 14 Conversie

Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die specifieke qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk bepaalde betekenis toe, zodat wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 15 Gegevens Kogros

Kogros Sports BV is gevestigd te Numansdorp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58895841. Het btw-identificatienummer is NL853227846B01. Het correspondentieadres ten aanzien van Overeenkomsten en algemene voorwaarden en het bezoekadres is Industriestraat 29a, 3281 LB Numansdorp. Verdere contactgegevens: